เอกสารโรงเรียน

 
 
Double-click
 
Select to translate

รายชอนกเรยน  

 

doc

  

 ฟอร์ม CAS ปี65

cas65

โหลดฟอร์มคลิก

เข้าสู่ระบบ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “สุภาพชน  คนดี  ศรี น.ธ.”

 

ตัวบ่งชี้

1.  เป็นผู้มีบุคลิกดี    ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  แต่งกายดี   มีระเบียบวินัย

2.  เป็นผู้มีคุณธรรม  ซึ่งมีลักษณะดังนี้  มีสัมมาคารวะและเคารพกฎระเบียบวินัยของสังคม  ซื่อสัตย์

                           สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

3. เป็นพลเมืองไทยที่ดี  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ รักชาติ  ยึดมั่นศาสนา  เชิดชูสถาบัน 

                              มีความพอเพียง ให้เกียรติผู้อื่น สามัคคี  วินัย  อดทน

 “สุภาพชน  คนดี  ศรี น.ธ.”

 

ตัวบ่งชี้

1.  เป็นผู้มีบุคลิกดี    ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  แต่งกายดี   มีระเบียบวินัย

2.  เป็นผู้มีคุณธรรม  ซึ่งมีลักษณะดังนี้  มีสัมมาคารวะและเคารพกฎระเบียบวินัยของสังคม  ซื่อสัตย์

                           สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

3. เป็นพลเมืองไทยที่ดี  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ รักชาติ  ยึดมั่นศาสนา  เชิดชูสถาบัน 

                              มีความพอเพียง ให้เกียรติผู้อื่น สามัคคี  วินัย  อดทน

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ระบบทะเบียนรางวัลฯ

ติวฟรี

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

ลิงค์

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ

To Be Number 1 โรงเรียนนราธิวาส

tobe1

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนนราธิวาส

71347625 123903615675712 6675444694945628160 o

นาฏศิลป์โรงเรียนนราธิวาส
49342422 1201993393309543 3058234671457370112 n

ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนราธิวาส

12439055 171432576555753 8552659700143485677 n 

DLIT

ดาวนโหลด

ลิงค์จากหน่วยงาน

e money

 

myoffice

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.