โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “สุภาพชน  คนดี  ศรี น.ธ.”

 

ตัวบ่งชี้

1.  เป็นผู้มีบุคลิกดี    ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  แต่งกายดี   มีระเบียบวินัย

2.  เป็นผู้มีคุณธรรม  ซึ่งมีลักษณะดังนี้  มีสัมมาคารวะและเคารพกฎระเบียบวินัยของสังคม  ซื่อสัตย์

                           สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

3. เป็นพลเมืองไทยที่ดี  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ รักชาติ  ยึดมั่นศาสนา  เชิดชูสถาบัน 

                              มีความพอเพียง ให้เกียรติผู้อื่น สามัคคี  วินัย  อดทน

 “สุภาพชน  คนดี  ศรี น.ธ.”

 

ตัวบ่งชี้

1.  เป็นผู้มีบุคลิกดี    ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  แต่งกายดี   มีระเบียบวินัย

2.  เป็นผู้มีคุณธรรม  ซึ่งมีลักษณะดังนี้  มีสัมมาคารวะและเคารพกฎระเบียบวินัยของสังคม  ซื่อสัตย์

                           สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

3. เป็นพลเมืองไทยที่ดี  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ รักชาติ  ยึดมั่นศาสนา  เชิดชูสถาบัน 

                              มีความพอเพียง ให้เกียรติผู้อื่น สามัคคี  วินัย  อดทน

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.