โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ยิ้มไหว้  ทักทาย  เป็นไทย ใส่ใจสังคม”

ตัวบ่งชี้

1. มีมารยาทงาม ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  ทักทายด้วยการยิ้ม  ไหว้ตามวิถีไทย

2. มีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นมิตรกับผู้อื่น  ยิ้มแย้มแจ่มใส

3. มีสัมมาคารวะ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  อ่อนน้อม เคารพรุ่นพี่   คุณครูและผู้อาวุโส

4. มีจิตสาธารณะ   ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  จิตอาสา  เอาใจใส่  รับผิดชอบต่อสังคม

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.