เอกสารโรงเรียน

 
 
Double-click
 
Select to translate

รายชอนกเรยน  

 

doc

  

 ฟอร์ม CAS ปี65

cas65

โหลดฟอร์มคลิก

เข้าสู่ระบบ

ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน

   วิสัยทัศน์

                   ส่งเสริมคุณธรรมความเป็นไทย  วิชาการก้าวไกลระดับชาติ

เปิดโอกาสสังคมร่วมจัดการศึกษา  มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

   พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและความเป็นพลโลก

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

5.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ระบบทะเบียนรางวัลฯ

ติวฟรี

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

ลิงค์

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ

To Be Number 1 โรงเรียนนราธิวาส

tobe1

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนนราธิวาส

71347625 123903615675712 6675444694945628160 o

นาฏศิลป์โรงเรียนนราธิวาส
49342422 1201993393309543 3058234671457370112 n

ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนราธิวาส

12439055 171432576555753 8552659700143485677 n 

DLIT

ดาวนโหลด

ลิงค์จากหน่วยงาน

e money

 

myoffice

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.