โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน

   วิสัยทัศน์

                   ส่งเสริมคุณธรรมความเป็นไทย  วิชาการก้าวไกลระดับชาติ

เปิดโอกาสสังคมร่วมจัดการศึกษา  มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

   พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและความเป็นพลโลก

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

5.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.