Get Adobe Flash player

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

ภารกิจของโรงเรียน

  โรงเรียนนราธิวาส  มีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ

$11.             การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ม.1-6  กำหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ                       มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการ           เข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

$12.             การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามโรงเรียนนราธิวาส พุทธศักราช 2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

Share

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

ผลงานทางวิชาการครู

  

  

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.