Get Adobe Flash player

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

.ศ. 2460             โรงเรียนย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ถนนสุริยะประดิษฐ์   อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

                                ซึ่งตั้งอยู่หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นโรงเรียนนราสิกขาลัยในปัจจุบัน

พ.ศ. 2469             เริ่มยกเลิกชั้นประถมศึกษาและยกเลิกหมดในปี พ.ศ. 2471

พ.ศ. 2470             นักเรียนหญิงบางส่วนแยกไปเรียนที่โรงเรียนสตรีนราธิวาส

พ.ศ. 2476          เปิดสอนชั้นมัธยมสายสามัญต่อจาก ม.3 ส่วนชั้น ม.4 ฝึกหัดครูก็ยังมีอยู่ตามเดิม

พ.ศ. 2479         โรงเรียนเปิดสอนชั้น ม. 5

พ.ศ. 2480             มีนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ย้ายจากอำเภอสุไหงปาดี จังหวัด

                                นราธิวาสมาเรียนรวมอยู่ในชั้น ม.4 และ ม.5 ด้วย

พ.ศ. 2483         เปิดสอนถึง ม.6 และนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ม.3 ไปเรียนที่โรงเรียนนราธิวาส

พ.ศ. 2486             แยกนักเรียนหญิงทั้งหมดไปเรียนที่โรงเรียนสตรีนราธิวาส

พ.ศ. 2490             นักเรียนหญิงทั้งหมดกลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส                 ที่ 748/2490 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2490 เรื่อง จัดการสอนเนื่องจากครูขาด

พ.ศ. 2494             นักเรียนหญิงทั้งหมดกลับไปเรียนที่โรงเรียนสตรีนราธิวาสตามเดิม

พ.ศ. 2503             ยุบชั้น ม.1 เพื่อปรับชั้นเรียนใหม่ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2504             ยุบชั้น ม.2 และเปิดชั้น ม.ศ. 1 (ม. 4 เดิม)

พ.ศ. 2505             ยุบชั้น ม.3 และเปลี่ยนชั้น ม. 5 เป็น ม.ศ.2 และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา

                             ตอนปลายสายสามัญแผนกวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสหศึกษา เริ่มชั้น ม.ศ. 4

พ.ศ. 2506             เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 ม.ศ.5 ครบตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503

พ.ศ. 2512         เข้าโครงการ คม.ช.รุ่นที่6

พ.ศ. 2513            เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนกทั่วไป

พ.ศ. 2519            ย้ายนักเรียนชั้น ม.ศ.ไปเรียนที่อาคารเรียน หมู่ที่7 ถนนโคกเคียน ตำบลโคกเคียน

                               อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ในปีนี้โรงเรียนจึงเปิดสอน   โดยมีที่ทำการ 2 แห่ง

พ.ศ. 2521          โรงเรียนย้ายสถานที่ทำการมาจัดการศึกษาทั้งหมดในที่ปัจจุบัน โดยจัดแบบ

สหศึกษา และได้เพิ่มชั้น ม.1 โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ป.6 มาเรียนเป็นปีแรก

พ.ศ. 2522           โรงเรียนเข้าโครงการการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ.2) รุ่นที่ 4

                         โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก ในปีนี้การจัดการศึกษาได้ยุบ ม.ศ.1 และเปิด ม.2

พ.ศ. 2523          ยุบชั้น ม.ศ. 2 และเปิดชั้น ม.3

พ.ศ. 2524         ยุบชั้น ม.ศ. 3 เปิดสอนชั้น ม.4

พ.ศ. 2525            ยุบชั้น ม.ศ. 4 และเปิดสอนชั้น ม.5

พ.ศ. 2526           ยุบชั้น ม.ศ. 5 และเปิดสอนชั้น ม.6

พ.ศ. 2542            มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงทำให้โรงเรียนเปลี่ยนจากสังกัด         กรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2553          เปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

                         การศึกษานราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                         มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สำนักงาน

                         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Share

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

ผลงานทางวิชาการครู

  

  

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.