เอกสารโรงเรียน

 
 
Double-click
 
Select to translate

รายชอนกเรยน  

 

doc

  

 ฟอร์ม CAS ปี65

cas65

โหลดฟอร์มคลิก

เข้าสู่ระบบ

.ศ. 2460             โรงเรียนย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ถนนสุริยะประดิษฐ์   อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

                                ซึ่งตั้งอยู่หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นโรงเรียนนราสิกขาลัยในปัจจุบัน

พ.ศ. 2469             เริ่มยกเลิกชั้นประถมศึกษาและยกเลิกหมดในปี พ.ศ. 2471

พ.ศ. 2470             นักเรียนหญิงบางส่วนแยกไปเรียนที่โรงเรียนสตรีนราธิวาส

พ.ศ. 2476          เปิดสอนชั้นมัธยมสายสามัญต่อจาก ม.3 ส่วนชั้น ม.4 ฝึกหัดครูก็ยังมีอยู่ตามเดิม

พ.ศ. 2479         โรงเรียนเปิดสอนชั้น ม. 5

พ.ศ. 2480             มีนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ย้ายจากอำเภอสุไหงปาดี จังหวัด

                                นราธิวาสมาเรียนรวมอยู่ในชั้น ม.4 และ ม.5 ด้วย

พ.ศ. 2483         เปิดสอนถึง ม.6 และนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ม.3 ไปเรียนที่โรงเรียนนราธิวาส

พ.ศ. 2486             แยกนักเรียนหญิงทั้งหมดไปเรียนที่โรงเรียนสตรีนราธิวาส

พ.ศ. 2490             นักเรียนหญิงทั้งหมดกลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส                 ที่ 748/2490 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2490 เรื่อง จัดการสอนเนื่องจากครูขาด

พ.ศ. 2494             นักเรียนหญิงทั้งหมดกลับไปเรียนที่โรงเรียนสตรีนราธิวาสตามเดิม

พ.ศ. 2503             ยุบชั้น ม.1 เพื่อปรับชั้นเรียนใหม่ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2504             ยุบชั้น ม.2 และเปิดชั้น ม.ศ. 1 (ม. 4 เดิม)

พ.ศ. 2505             ยุบชั้น ม.3 และเปลี่ยนชั้น ม. 5 เป็น ม.ศ.2 และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา

                             ตอนปลายสายสามัญแผนกวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสหศึกษา เริ่มชั้น ม.ศ. 4

พ.ศ. 2506             เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 ม.ศ.5 ครบตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503

พ.ศ. 2512         เข้าโครงการ คม.ช.รุ่นที่6

พ.ศ. 2513            เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนกทั่วไป

พ.ศ. 2519            ย้ายนักเรียนชั้น ม.ศ.ไปเรียนที่อาคารเรียน หมู่ที่7 ถนนโคกเคียน ตำบลโคกเคียน

                               อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ในปีนี้โรงเรียนจึงเปิดสอน   โดยมีที่ทำการ 2 แห่ง

พ.ศ. 2521          โรงเรียนย้ายสถานที่ทำการมาจัดการศึกษาทั้งหมดในที่ปัจจุบัน โดยจัดแบบ

สหศึกษา และได้เพิ่มชั้น ม.1 โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ป.6 มาเรียนเป็นปีแรก

พ.ศ. 2522           โรงเรียนเข้าโครงการการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ.2) รุ่นที่ 4

                         โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก ในปีนี้การจัดการศึกษาได้ยุบ ม.ศ.1 และเปิด ม.2

พ.ศ. 2523          ยุบชั้น ม.ศ. 2 และเปิดชั้น ม.3

พ.ศ. 2524         ยุบชั้น ม.ศ. 3 เปิดสอนชั้น ม.4

พ.ศ. 2525            ยุบชั้น ม.ศ. 4 และเปิดสอนชั้น ม.5

พ.ศ. 2526           ยุบชั้น ม.ศ. 5 และเปิดสอนชั้น ม.6

พ.ศ. 2542            มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงทำให้โรงเรียนเปลี่ยนจากสังกัด         กรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2553          เปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

                         การศึกษานราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                         มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สำนักงาน

                         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ระบบทะเบียนรางวัลฯ

ติวฟรี

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

ลิงค์

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ

To Be Number 1 โรงเรียนนราธิวาส

tobe1

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนนราธิวาส

71347625 123903615675712 6675444694945628160 o

นาฏศิลป์โรงเรียนนราธิวาส
49342422 1201993393309543 3058234671457370112 n

ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนราธิวาส

12439055 171432576555753 8552659700143485677 n 

DLIT

ดาวนโหลด

ลิงค์จากหน่วยงาน

e money

 

myoffice

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.