โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

                           โรงเรียนนราธิวาสเป็นแหล่งการศึกษาที่มุ่งมั่นจะอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมซึ่งจริยธรรมและความรอบรู้ในด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอาชีพได้ เป็นผู้ที่ ยกย่องและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตทั้งหลาย

               โรงเรียนนราธิวาสมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

มีความสมัครสมานสามัคคี   ในการที่จะร่วมกัน   ธำรงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.