โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

 เป้าประสงค์

 

1.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

4. โรงเรียนมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ TQA

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.