Get Adobe Flash player

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

            โรงเรียนนราธิวาส เดิมชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดนราธิวาส สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงธรรมการ ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนราธิวาสก่อตั้งเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด  แต่จากสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนเริ่มบันทึกแสดงเหตุการณ์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2456 โดยราชบุรุษอรุณ เหมินทร ครูใหญ่ในสมัยนั้น จึงได้ยึดถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน

สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนนราธิวาสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา บริเวณหน้าพลับพลาที่ประทับในการทอดพระเนตรการแข่งขันเรือในปัจจุบัน (พื้นที่บริเวณนั้นถูกน้ำกัดเซาะลงแม่น้ำไปหมดแล้ว)  ต่อมา นางบำราบ จันทนิกร และ รองอำมาตย์ตรีกลิ่น สุวรรณแพทย์ ได้มอบที่ดินบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดให้เนื้อที่ประมาณ 23 ไร่เศษ (โรงเรียนนราสิกขาลัยในปัจจุบัน) จึงได้ย้ายไปอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่ เมื่อ ปี 2460 และเริ่มรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งสอนเฉพาะระดับประถมศึกษา และต่อมา ในปี 2471   ได้ยกเลิกการสอนระดับประถมศึกษาทั้งหมด คงไว้เฉพาะการสอนระดับมัธยมศึกษาอย่างเดียวมาโดยตลอด ต่อมาโรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยม   ในส่วนภูมิภาค(คมภ.2) ซึ่งจะต้องสอนวิชาชีพด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพทางการเกษตร   ซึ่งจะต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก กรมสามัญศึกษา จึงได้จัดซื้อพื้นที่แห่งใหม่   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเคียน เนื้อที่ 101 ไร่66 ตารางวา ซึ่งก็คือที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ หลังจากนั้น เมื่อได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบอื่น ๆ แล้ว   โรงเรียนก็เริ่มย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่ แห่งใหม่  โดยเริ่มต้นย้ายเมื่อ ปี 2519   และย้ายหมดโดยสมบูรณ์ในปี 2520

 

 

Share

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

ผลงานทางวิชาการครู

  

  

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.