โรงเรียนนราธิวาสเป็นแหล่งการศึกษาที่มุ่งมั่นจะอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมซึ่งจริยธรรมและความรอบรู้ในด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอาชีพได้ เป็นผู้ที่ ยกย่องและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตทั้งหลาย

               โรงเรียนนราธิวาสมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

มีความสมัครสมานสามัคคี   ในการที่จะร่วมกัน   ธำรงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ