โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: มัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มัธยมศึกษา

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.86

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.59

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

8.60

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

10.00

8.85

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

8.27

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

              เป็นสำคัญ

10.00

8.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

              สถานศึกษา

5.00

4.60

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

              และต้นสังกัด

5.00

4.80

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์

              พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

               เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

                   ของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

               รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง

               กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

คะแนนรวม

100.00

82.57

ดี

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

  1. R    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 0 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           
Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.