โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

กลยุทธ์ของโรงเรียน

                กลยุทธ์ที่ 1            พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก

                กลยุทธ์ที่ 2            พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียง

มาตรฐานสากล

                กลยุทธ์ที่ 3            พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มุ่งสู่สากล

                กลยุทธ์ที่ 4            พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

                กลยุทธ์ที่ 5            สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก

$11.1                              ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

$11.2                              ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาติ

$11.3                              ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

$11.4                              ผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้

$11.5                              ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ผลิตงานเพื่อบริการสังคมและสาธารณประโยชน์

$11.6                              ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนความเรียงขั้นสูง

$11.7                              ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดี สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกได้

$11.8                              ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

$11.9                              ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  และศิลปะ

$11.10                       ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความรักชาติ สำนึกรักษ์ความเป็นไทย  อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา  ศิลปวัฒนธรรมไทย 

$11.11                       ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีทักษะชีวิตและดำรงตนอย่างมีความสุข

แผนงานที่ 2         พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล

$12.1                              มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

$12.2                              ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล สามารถเทียบโอนผลการเรียนทั้งในและต่างประเทศเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนงานที่ 3         พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มุ่งสู่สากล

$13.1                              ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  จัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

$13.2                              ครูมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล

$13.3                              จัดการเรียนการสอนวิทย์ คณิตด้วยภาษาอังกฤษ

$13.4                              ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์( Online) และออฟไลน์( Offline)

$13.5                              ครูมีความรู้  ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ

$13.6                              มีการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

แผนงานที่ 4         พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

$14.1                              โรงเรียนมีการใช้ ICT เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

$14.2                              โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย ห้องทดลอง  ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นความเป็นเลิศของนักเรียนอย่างเพียงพอ

$14.3                              โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ศูนย์วิทยบริการ  ที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการใช้บริการอย่างเพียงพอและหลากหลาย

$14.4                              โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA – TQM

$14.5                              โรงเรียนมีการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

$14.6                              โรงเรียนนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการ

$14.7                              โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการจัดการความรู้

$14.8                              โรงเรียนมีการพัฒนาและผดุงระบบประกันคุณภาพบรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐาน

แผนงานที่ 5         สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

$15.1                              โรงเรียนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

$15.2                              โรงเรียนมีระบบเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในประเทศและต่างประเทศ

$15.3                              โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

$15.4                              นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ

 

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.