โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

เกียรติยศ ชื่อเสียง

 

                โรงเรียนนราธิวาส ได้จัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงานทั้งในลักษณะที่เข้าไปช่วยเหลือ หรือส่งครูอาจารย์ นักเรียนไปร่วมกิจกรรม หรือร่วมการแข่งขันและจากการร่วมกิจกรรมเหล่านั้นเป็นผลให้โรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

$1·       นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก  ระดับชาติ ปี 2553

      ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้แก่  นางสาวขวัญใจ  วงศ์หวายเหนียว

$1·       นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก  ระดับชาติ ปี 2553 

       ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ได้แก่  นายพีรภัทร  พาปาน

$1·       นักเรียนได้รับการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน AFS  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2553   ประกอบด้วย     นางสาวมัสรียา  การดา   นางสาวรุสมีนี  คีรี  

       และนางสาวกชกร  ทองจินดา

$1·       เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญทอง  การแข่งขันเปิดพจนานุกรมระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางภาษาไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  19 กรกฎาคม  2554  งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2554

$1·       เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางศาสนาอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางศาสนาอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตร  การแข่งขันภาพยนตร์เรื่องสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

$1·       เกียรติบัตร  การแข่งขัน ภาพยนต์เรื่องสั้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สิงหาคม  2554 งานศิลปกรรมหัตกรรม ชุมพร “54”

$1·       เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางฟิสิกส์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางเคมี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การแข่งขันทดสอบความรู้ทางชีววิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2  การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2ประจำปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้แก่  นางสาววิษณี สินชู ,นางสาวซูไวดา ดอเลาะ, นายอิกรอม  ตะเยะ,นายใบตอง  ศรีสวัสดิ์

$1·       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14-16 กันยายน  2554 งาน มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ครั้งที่ 2ประจำปี 2554 จังหวัดสตูล

$1·       เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft  Word  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การแข่งขันการใช้โปรแกรม GPS  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การแข่งขันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13  มกราคม  2554 งาน จ.ภ. วิชาการ “53”สพม16

$1·       เกียรติบัตร  การแข่งขันติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  20   กรกฎาคม  2554 งาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี  2554

$1·       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ระดับมัธยมศึกษา  21   กรกฎาคม  2554 งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี  2554

$1·       เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับ 1   การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   16   กันยายน   2554 งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่2  ประจำปี  2554  จังหวัดสตูล

$1·       เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   การแข่งขันสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   16   กันยายน   2554 งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่2  ประจำปี  2554  จังหวัดสตูล

$1·       เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

                            ตอนปลาย   กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                 งานศิลปฯนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน 2554

$1·       เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดโครงงานหุ่นยนต์ใน  

                            ชีวิตประจำวัน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

                            ระดับชาติ ครั้งที่ 61 สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน2554

$1·        ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนนราธิวาส ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3)                ปีการศึกษา 2554 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์กรมหาชน)  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

$1·       ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนนราธิวาส ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6)               ปีการศึกษา 2554  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์กรมหาชน)ผลการทดสอบในรายวิชา  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์ และศิลปะ  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

$1·       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศการประกวดเรียงความ เรื่อง"พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน"  โดยกระทรวงมหาดไทย ได้แก่  เด็กชายสักการ แก้วมหากาฬ


$1·       การประกวดเรียงความ เรื่อง"พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน"  โดยกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด  รางวัลชนะเลิศชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเงินรางวัล จำนวน  10,000 บาท ได้แก่  เด็กชายสักการ แก้วมหากาฬ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน  5,000 บาท ได้แก่  เด็กหญิงปราญชลี            ศิลปวาทกุล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000  บาท ได้แก่เด็กหญิงชญานี   ปิ่นทอง 

$1·       การประกวดเรียงความ เรื่อง"พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน"  โดยกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินรางวัล จำนวน  15,000 บาท ได้แก่  นางสาวพชรพรรณ  สังข์แก้ว  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท ได้แก่  นายศุภณัฐ  เศวตมาลากุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000  บาท ได้แก่นางสาวฟารีนุช วิชิตพงศ์

$1·       การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555  รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไม่เกิน 54 กิโลกรัม ได้แก่  น.ส.ดวงฤทัย  จีนจันทร์

$1·       การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับประเทศ “ภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555  ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง ) กีฬาวูซู (ประลองยุทธ)   รุ่น 56 กิโลกรัมชาย  ได้แก่  นายสิทธิชัย  ชูเจริญเดช

 

$1·       กีฬาแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 3 -13 กันยายน พ.ศ.2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่      9 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ชนะเลิศอันดับ 1  มวยสากลสมัครเล่น รุ่น 46 กิโลกรัม ได้แก่ นายจารุวัตร  จันทร์หอม รองชนะเลิศอันดับ 1 มวยสากลสมัครเล่นรุ่น   60 กิโลกรัม ได้แก่  นายศิริศักดิ์  บัวสว่าง  รองชนะเลิศอันดับ 2 มวยไทยสมัครเล่นหญิง  รุ่น 45 กิโลกรัม ได้แก่  น.ส.ปิยวรรณ  ตรงนิตย์

$1·       กีฬาแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 3 -13 กันยายน พ.ศ.2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่             9 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่รองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาวูซู รุ่น 56 กิโลกรัม ได้แก่ นายสิทธิชัย  ชูเจริญเดช และรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวูซู รุ่น 52 กิโลกรัม ได้แก่ นายชูศักดิ์  หลำหัส

$1·       นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ค่ายที่ 1   สาขาวิชาฟิสิกส์  ได้แก่ นางสาวณัฐพร ดำรงพันธ์                 นางสาวเบญญาภา เพ็งเจริญและนางสาวฟาตีฮา ผดุงรักษ์ศาสตร์

$1·       นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ค่ายที่ 1   สาขาวิชาเคมี  ได้แก่  นางสาวฟารีนุช วิชิตพงค์                   นายคามิน เด่นสันติกุล    นางสาวฮาวา ยาและนางสาวกณิกนันต์ ถิระโชติ

$1·       นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ค่ายที่ 1   สาขาวิชาชีววิทยา  ได้แก่  นางสาวเพชรพรรณ เพชรพิมล  นางสาวกมลวรรณ ยะโก๊ะและนายสิรภพ สิงหะ

$1·       นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ค่ายที่ 1   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ได้แก่  นายวรพงศ์ พรหมแก้ว               นางสาวภูษณิศา จุฑาศิโรรัตน์  นายทักษิณ อรรคฮาดและนายอิรฟาน เจ๊ะมะ

 

$1·       นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ค่ายที่ 1   สาขาวิชาดาราศาสตร์  ได้แก่  นางสาวฐาปณี  ชินพงษ์

$1·       นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคใต้ ได้แก่ นายฟัตฮีย์  แวโดยี  นายพัชรพล  มาสิก  นางสาวฐาปณี  ชินพงษ์  นางสาวณัฐพร  ดำรงพันธ์  และนางสาวฟาตีฮา  ผดุงรักศาสตร์ 

$1·       นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ นางสาวสริตา  พุฒแก้ว               และประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้แก่นางสาวกศภรณ์  อดุลยพัฒน์

$1·       การแข่งขันประกวดเรียงความหัวข้อ  "ยาเสพติด"โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด จังหวัดนราธิวาสงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80             พรรษา มหาราชินี ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท ได้แก่เด็กหญิงปราญชลี  ศิลปะวาทกุล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1พร้อมเงินรางวัล จำนวน  1,000 บาท ได้แก่เด็กหญิง สุทธิฌลา  ทองแท่งและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2             พร้อมเงินรางวัล จำนวน  500 บาท  ได้แก่  เด็กหญิง ชญานี  ปิ่นทอง

รางวัลชมเชยการขยายความรู้พิชิตพิบัติภัยสู่ชุมชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับบริษัทบางจากมหาชน ประจำปี 2555

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.