โหลดรายชื่อนักเรียน

รายชอนกเรยน

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ๆ

                1. อาคารเรียน                                                                     จำนวน   4   หลัง

                2. อาคารเรียนวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด                            จำนวน   1   หลัง

                3. อาคารเรียนชั่วคราว                                                 จำนวน   3   หลัง

                4. อาคารโรงฝึกงาน  2  ชั้น                                             จำนวน   2   หลัง

                5. อาคารโรงฝึกงานเกษตร                                               จำนวน   1   หลัง

                6. หอประชุม                                                                      จำนวน   1   หลัง

                7. โรงพลศึกษา                                                                   จำนวน   1   หลัง

                8. เรือนเพาะชำ                                                                   จำนวน   1   หลัง

                9. อาคารกิจกรรมสหกรณ์                                 จำนวน   1   หลัง

              10. ห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียน                                      จำนวน   5   หลัง               

                11. บ้านพักภารโรง                                                            จำนวน   4   หลัง

                12. บ้านพักครู                                                                     จำนวน  23  หลัง

                13. บ้านพักครูแบบแฟลต                                                 จำนวน    1   หลัง

                14. ป้อมยาม                                                                         จำนวน    1   หลัง

              15. สนามมวย                                                   จำนวน    1   หลัง

              16.  สนามฟุตบอล                                             จำนวน    1   สนาม

              17.  ลานอเนกประสงค์                                      จำนวน    1   ลาน    

              18. อาคารละหมาด                                           จำนวน    1   หลัง

                19. อาคารประชาสัมพันธ์                                                 จำนวน    1   หลัง

จำนวนห้องเรียนจำแนกได้ดังนี้

                1. ห้องเรียนรวม                                                                    จำนวน  61  ห้อง

                3. ห้องคอมพิวเตอร์                                                                 จำนวน   4   ห้อง

                4. ห้องโสตทัศน์ศึกษา                                            จำนวน   1   ห้อง

                5. ห้องสมุด                                                         จำนวน   1   ห้อง

                6. ห้องวิทยาศาสตร์                                                  จำนวน  14  ห้อง

                7. ห้องพยาบาล                                                       จำนวน   1   ห้อง

                8. ห้องประชุม                                                    จำนวน   3   ห้อง

Share

ผู้บริหารโรงเรียนนราธิวาส

  • ผู้อำนวยการประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส
  • รองผู้อำนวยการชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.