Get Adobe Flash player

Learning Zone

เข้าสู่ระบบ

ปรัชญาโรงเรียน

                  โรงเรียนนราธิวาสเป็นแหล่งการศึกษาที่มุ่งมั่นจะอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมซึ่งจริยธรรมและความรอบรู้ในด้านวิชาการ  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอาชีพได้  เป็นผู้ที่  ยกย่องและเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตทั้งหลาย

                โรงเรียนนราธิวาสมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

มีความสมัครสมานสามัคคี   ในการที่จะร่วมกัน    ธำรงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ

Share

รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับคุณครู

หางาน1

เว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส 

education icon

 

qrcode

QR Code ของเว็บบริการ
สื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนราธิวาส

web nts kru

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

calendar head

DLIT

ดาวนโหลด

ผลงานทางวิชาการครู

  

  

 

โรงเรียนนราธิวาส  เลขที่ 143/45 หมู่ที่ 13  ถนน  โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000   โทรศัพท์ 0 – 7354 –1771  โทรสาร 0 – 7354 –1773   E-mail : S_narathiwat@hotmail.com  
Copyright © 2013. All Rights Reserved.